NN 85/2020 (22.7.2020.), JAVNI NATJEČAJ - Razvojna agencija Općine Gračac

    (3451)

Na temelju članaka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 16. Statuta Razvojne agencije Općine Gračac (Službeni glasnik Općine Gračac 1/20), Upravno vijeće Razvojne agencije Općine Gračac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Gračac.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Kandidat za ravnatelja Razvojne agencije Općine Gračac može biti osoba koja je, uz ispunjavanje općih zakonskih uvjeta:

– najmanje sveučilišni ili stručni prvostupnik (odnosno koja je po prethodnim propisima stekla najmanje višu stručnu spremu) iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,

– ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci,

– poznaje engleski jezik u govoru i pismu,

– poznaje rad na računalu (MS Office),

– ima organizacijske sposobnosti.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

– životopis u Europass formatu, vlastoručno potpisan,

– dokaz o državljanstvu (elektronički zapis ili preslik),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od datuma objave natječaja),

– dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva u struci – ugovor o radu/ stručnom osposobljavanju, odgovarajuće rješenje i sl. (preslik),

– dokaz o znanju engleskog jezika (preslik potvrde škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen ispit iz engleskog jezika),

– dokaz o poznavanju rada na računalu – MS Office: (preslik svjedodžbe, potvrde o završenom tečaju informatike, prijepisa ocjena ili preslik indeksa iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na informatičku pismenost, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od objave javnog natječaja (elektronički zapis ili preslik).

U slučaju imenovanja, izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ako Upravno vijeće odluči za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji podnesu uredne i potpune prijave te ispune formalne uvjete natječaja, provesti prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i/ili intervjua, o istome će na mrežnim stranicama osnivača Agencije, www.gracac.hr biti obavijest najmanje 5 dana prije provjere.

U prijavi za javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17), na javni natječaj se mogu javiti obaju spolova. Riječi i pojmovni skupovi u natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Razvojnoj agenciji Općine Gračac za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici www.gracac.hr, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i u slučaju provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave i propisana natječajna dokumentacija dostavljaju se isključivo poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja– ne otvarati«, na adresu: Razvojna agencija Općine Gračac, Nikole Tesle 37, 23440 Gračac.

Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati ravnatelja nakon raspisanog natječaja te ga poništiti bez posebnog obrazloženja. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Razvojna agencija
Općine Gračac