Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJESTI I UPUTE: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE - Općina Gračac

OBAVIJESTI I UPUTE: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE14.2.2013.


OBAVIJESTI PO RASPISANOM NATJEČAJU ZA PRIJAM


U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GRAČAC


Svi izrazi koji se u ovim obavijestima koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.


 


JAVNI NATJEČAJ- SLUŽBENIK: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE - 1 IZVRŠITELJ  NA NEODREĐENO VRIJEME, OBJAVLJEN U ´´NARODNIM NOVINAMA´´, br. 17/13  od dana : 13. 02.  2013. godine


Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za administrativne poslove i uredsko poslovanje– 1 izvršitelj 


Kategorija/potkategorija/razina/rang:


II./viši stručni suradnik/ - /6.


 


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA :


-   izrada nacrta rješenja i drugih pisanih akata za pročelnika, po potrebi i načelnika,


-   poslovi uredskog poslovanja uključujući poslove  pismohrane (primanje i otprema pismena, izdavanje,  evidencija, upisivanje u propisane upisnike ili urudžbene zapisnike, dostava u rad, obrada, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaja nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu),


-   primanje, koordinacija i usmjeravanje stranaka i telefonskih poziva za potrebe općinskih tijela,


-   izdavanje potvrda i uvjerenja,


-   vođenje evidencije i izrada potrebnih izviješća o evidencijama koje vodi,


-   objavljivanje na službenoj web stranici.


 


PODACI O PLAĆI :


Plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac propisana je Odlukom o plaćama, («Službeni glasnik Zadarske županije» 9/10, 22/10, 17/11 ), Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika («Službeni glasnik Zadarske županije» 17/11) te Kolektivnim ugovorom  za službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 16/12). Slijedom navedenog plaću službenika i namještenika čini umnožak pripadajućeg koeficijenta složenosti  poslova radnog mjesta (1,15)  i osnovice za obračun plaće koja trenutno iznosi 4.087,07 (bruto), uvećana 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.


 


NA RADNO-PRAVNI STATUS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  PRIMJENJUJU SE ODREDBE:


 


- Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (´´Narodne novine´´ 86/06 i 61/11),


- Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 20/10, 19/12),


- Kolektivnog ugovora  za službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 16/12),


- Zakona o radu (´´Narodne novine´´,149/09 i 61/11, 82/12).


 


            NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA:


Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a za poznavanje rada na računalu izvršit će se praktična provjera. Pisano testiranje sastoji se od 10 pitanja iz niže navedenih pravnih i drugih izvora za pisano testiranje.  Praktična provjera znanja na računalu sastoji se od provjere osnovnog poznavanja Microsoft office paketa. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.


Na provjeru znanja i sposobnosti kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, a na pisano testiranje i kemijsku olovku kojom će pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.


Kandidati koji na svakom dijelu provjere znanja i sposobnosti (pisanom testiranju i praktičnoj provjeri rada na računalu) ostvare najmanje 50 % bodova bit će pozvani na intervju.


 Kandidati sami snose troškove dolaska na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i praktičnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, kao i za kandidata koji je pozvan na intervju, a istome se ne odazove .


Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje.
Pisano testiranje traje 30 minuta.
Nakon pismene provjere slijedi praktična provjera rada na računalu.
Praktična provjera traje 20 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.


Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija:
- razgovarati s ostalim kandidatima
  niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.


Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.


Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje i praktična provjera.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti  Povjerenstvo  utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.


 


PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PISANO TESTIRANJE:


 


-   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),


-   Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (´´Narodne novine´´ 86/06 i 61/11),


-   Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09),


-   Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ 7/09),


-   Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine" 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000., 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11),


-   Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09),


-   Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 172/03, 144/10, 77/11).


 


 


POZIV ZA TESTIRANJE BIT ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 (PET) DANA PRIJE DANA ODREĐENOG ZA TESTIRANJE NA WEB- STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE GRAČAC


                                                                                          OPĆINA GRAČAC


 


 


 


 


 


 


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA  ŽUPANIJA


 


   


    OPĆINA GRAČAC


   


Jedinstveni upravni odjel


Klasa: 112-02/13-01/01


Urbroj: 2198/31-03-13-01


Gračac, 8. veljače 2013. godine


 


Na temelju odredbe članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(Narodne novine broj 86/08, 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac raspisuje


 


JAVNI NATJEČAJ


za prijam u službu u


Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac


 


na radno mjesto: viši stručni suradnik za administrativne poslove i uredsko poslovanje– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca


Opći uvjeti:


-   punoljetnost


-   hrvatsko državljanstvo


-   zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta


Posebni uvjeti: magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, položen ispit za djelatnike u pismohrani. 


Uvjet magistar struke ili stručni specijalist ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, kao i ispit za djelatnike u pismohrani, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispite položi u roku od godine dana od prijma u službu.


 


Za prijam ne smiju postojati zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Kandidat koji ima pravo prednosti prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje to pravo.


U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac nije ostvarena odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine koji to žele ostvariti kao prednost  dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo i navesti da pripadaju ovoj nacionalnoj manjini, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.


Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.


Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.


Na web- stranici Općine Gračac: www.gracac.hr objavit će se opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web- stranici te na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


Kandidati su dužni podnijeti pisanu prijavu na natječaj. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.


Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:


-   životopis,


-   preslik osobne iskaznice,


-   preslik domovnice,


-   preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja stručne spreme i struke određene ovim natječajem,


-   preslik radne knjižice odnosno drugog dokaza o tome da kandidat ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,


-   preslik dokaza o položenom državnom stručnom ispitu,  ako je položen,


-   preslik dokaza o položenom ispitu za djelatnike u pismohrani, ako je položen,


-   dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci- izvornik ili ovjereni preslik),


-   vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


 


Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.


 


Pisane prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», poštom ili neposredno na adresu: Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom «Natječaj za prijam u službu za radnom mjesto: viši stručni suradnik za administrativne poslove i uredsko poslovanje - ne otvaraj!“.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.


Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju, kao i u slučaju da se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 


                                    Općina Gračac


 


                                                                                          PROČELNICA:


                                Anka Šulentić, dipl. ing.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I Z J A VA


 


kojom ja, __________________________________________________________________


 iz ________________________________________________________________________,


rođen/a _____________ godine, broj osobne iskaznice _____________________ izdana od ____________________, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da za prijam u službu na radno mjesto __________________________________________________


___________________________________________________________________________


u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac, nema zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (´´Narodne novine´´, broj 86/08 i 61/11).


 


U ______________, dana  ___________ 2013.


 


                                                                                                      VLASTORUČNI POTPIS


 


                                                                                               _______________________Objavljeno: 14.2.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR