Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

O Gračacu

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće ima predsjednika i do 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Predsjednica Općinskog vijeća: Ankica Rosandić
Potpredsjednici Općinskog vijeća: Tadija Šišić i Milorad Stanisavljević

Predsjednik Općinskog vijeća:

1. predstavlja i zastupa Vijeće,
2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća,
3. brine o javnosti rada Vijeća,
4. obavlja druge poslove predviđene Poslovnikom.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Gračac i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Gračac. Općinsko vijeće ima 13 članova.

Članovi Vijeća su:

1. Rajko Obradović
2. Milorad Stanisavljević
3. Jovica Ilić
4. Rade Dubajić
5. Luka Radusin
6. Boban Brkić
7. Tadija Šišić
8. Dajana Šušnja Jasenko
9. Ružica Tulumović
10. Zlatko Burić
11. Viktor Kupčak
12. Slavica Miličić
13. Ankica Rosandić


NATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR