Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

O Gračacu

Jedinstveni upravni odjel

Park svetog Jurja 1, 23 440 Gračac
telefon: 023 773 007
e-mail: gracac@gracac.hr

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo Općine Gračac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Gračac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.

Upravno tijelo Općine Gračac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom.

SLUŽBENICI

Pročelnica: Bojana Fumić, univ. mag. iur.
e-mail: bojana.fumic@gracac.hr
telefon: 023/201-334

Viša stručna suradnica za administrativne poslove i uredsko poslovanje: Sandra Kukić, dipl. iur.
e-mail: sandra.kukic@gracac.hr
Telefon: 023/773-007

Pomoćnica pročelnice za komunalne djelatnosti i infrastrukturu: Svjetlana Valjin, mag. nov.
e-mail: svjetlana.valjin@gracac.hr
telefon: 023/201-331

Pomoćnica pročelnice za gospodarstvene i društvene djelatnosti: Anka Šulentić, mag. ing. agr.
e-mail: anka.sulentic@gracac.hr
telefon: 023/201-332

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

e-mail: financije@gracac.hr
telefon: 023/775-055

Viša stručna suradnica za računovodstvene poslove: Manuela Filipović, mag. oec.
e-mail: manuela.filipovic@gracac.hr

Viša stručna suradnica za računovodstvene poslove: Vinka Grubešić, mag. oec.
e-mail: vinka.grubesic@gracac.hr

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo - Komunalni redar: Milan Rastović, ing.
e-mail: milan.rastovic@gracac.hr
telefon: 023/775-056

Voditelj Pododsjeka za stambeno - komunalne poslove: Ignjac Petrović
e-mail: i.petrovic@gracac.hr
telefon: 023/201-330

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Bojana Fumić, univ. mag. iur.

Kontakt: neposredno svakog radnog dana u vremenu od 13.00 do 14.00 sati ili upućivanjem zahtjeva na adresu: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac; telefon: 023/773-007;
e-mail: pristupinfo@gracac.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA: Sandra Kukić, dipl. iur.

Adresa: Park svetog Jurja 1, 23 440 Gračac; telefon: 023/773-007;
e-mail: gracac@gracac.hr

NATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR