Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

ISPRAVAK POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Općina Gračac

ISPRAVAK POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA21.2.2013.


Povjerenstvo za prikupljanje ponuda Klasa: UP/I-406-01/13-01-05 Ur.broj: 2198/31-01-13-04 Gračac, 20. veljače 2013. Na temelju čl. 11. St 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 12/01, 7/03, 3/05, 8/05,9/10), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova («Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 1/07), te Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 1/07) , te na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Gračac Klasa: UP/I-406-01/13-01-05, Ur.broj: 2198/31-01-13-01 od 05. veljače 2013. godine Povjerenstvo za prikupljanje ponuda donosi slijedeći ISPRAVAK POZIVA za dostavljanje ponuda PREDMET: Prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na području općine Gračac na period od 04 godine Poštovani, U Pozivu za dostavljanje ponuda u Zaglavlju brišu se riječi „Općinski načelnik Općine Gračac donosi slijedeću“ i zamjenjuju sa riječima “ te na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Gračac Klasa: UP/I-406-01/13-01-05, Ur.broj: 2198/31-01-13-01 od 05. veljače 2013. godine Povjerenstvo za prikupljanje ponuda donosi slijedeću“. U natječajnoj dokumentaciji briše se rečenica: „Ponude se otvaraju u prostorijama Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac, Park. Sv. Jurja 1, 23440 Gračac dana 25. veljače 2013. godine u 12,30 sati.“ i zamjenjuje se rečenicom koja glasi:“ Ponude se otvaraju u prostorijama Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac, Park. Sv. Jurja 1, 23440 Gračac najranije 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, a najkasnije 30 dana od dana od dana isteka roka za dostavu ponude“. Predsjednik povjerenstva Anka Šulentić, dipl. agr., v.r. Dostaviti: 1. "ELEKTRO VELEBIT", vl. Mile Maričić, Jasenice, Zaton Obrovački 29B 2. "ELOS“ d.o.o., Stjepana Radića 10, 21210 Solin 3. "HEP" d.d., 10 000 Zagreb, Ul. Grada Vukovara 37 4. "PECTUS" d.o.o., Mrdeže 7, 22205 Perković, ŠibenikObjavljeno: 21.2.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR