Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije - Općina Gračac

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije24.4.2013.


Općinski načelnik

Ovlašteni predstavnici naručitelja

Klasa: UP/I-406-01/13-01-06

Ur.broj: 2198/31-01-13-02

Gračac, 18. travnja 2013.godine

 

 Na temelju članka 18 i članka 20 zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/2011), te članka 47. Statuta općine Gračac („Službeni glasnik zadarske županije“9/10), a sukladno Odluci o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Klasa: UP/I-406/01/13-01-06, Ur.broj:2198/31-01-13-01 od 17. Travnja 2013. Godine Ovlašteni predstavnici naručitelja upućuju

 

       P O Z  I V

      za dostavljanje ponuda

 

PREDMET: Prikupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije sanacije krovova i fasada

                      5 stambenih zgrada na području Općine Gračac

 

 

Poštovani,

 

Pristupa se provedbi postupka prikupljanja ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izradu projektne dokumentacije na razini glavnog projekta za sanaciju krovova i fasada 5 stambenih zgrada općine Gračac.

 

1. Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 4 i 6 k.č.br. 6219/6 k.o. Štikada

2. Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 29 i 31 na k.č. br. 47 k.o. Gračac

3. Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 42 na k.č. br. 565/1, 546/2

4. Zgrada Gračac na adresi Školska ulica 4 i 6 na k.č. br. 6185/2 k.o. Štikada

5. Zgrada Srb na adresi Dubrovačka 3, 5 i 7 na k.č. br. 110/1 k.o. Srb

 

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za uslugu izrade predmetne projektne dokumentacije

 

 

Predsjednik  povjerenstva       

Anka Šulentić, dipl. agr., v.r.                

 

 

Dostaviti:

1. NOVA INVEST d.o.o., Pazariška 35, 53000 Gospić

2. CENTROPLAN d.o.o., Tina Ujevića 21, 51 000 Rijeka

3. GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o. Franje Tuđmana 83, 10450 Jastrebarsko, n.r. Marija Perko

4. Pismohrana- ovdje 

 Objavljeno: 24.4.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 1 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR