Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - VODITELJ PODODSJEKA KOMUNALNOG REDARSTVA - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - VODITELJ PODODSJEKA KOMUNALNOG REDARSTVA7.5.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Jedinstveni upravni odjel


Klasa: 118-04/14-01/05


Urbroj: 2198/31-03-14-1


Gračac, 5. svibnja 2014.


 


Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac u 2014. godini, Općina Gračac raspisuje


 


JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine GračacU cilju korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zadar, Općina Gračac iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac- mjera “Rad i staž i prijevoz”.


Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu.


Poziv se raspisuje za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac, Odsjek za komunalni sustav i prostorno uređenje, Pododsjek za komunalno redarstvo, za stručno  osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesto voditelj pododsjeka- komunalni redar- 1 izvršitelj/ica (ravnopravno m/ž).


 


Stručni uvjeti: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke (prometa, strojarstva, elektrotehnike, ekonomije, poljoprivrede, građevinarstva, arhitekture, uprave).


Osoba se može prijaviti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana


b)ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta  1. c) ima najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenoga Zakona.


 


Kandidati uz prijavu za javni poziv trebaju priložiti:


- životopis,


- preslik osobne iskaznice,


- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci (preslik diplome)


- dokaz o postojanju i dužini odnosno nepostojanju radnog staža (potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno iznimno drugi dokaz- preslik radne knjižice),


- ukoliko ima godinu ili više evidentiranog staža, dokaz o tome da se ne radi o stažu odnosno iskustvu u zvanju za koje se kandidat obrazovao,


- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi– ne starije od 6 mjeseci.


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.


 


Stručno osposobljavanje za rad obavlja se:
-na temelju pisanog ugovora s pročelnikom
-prema programu stručnog osposobljavanja
-pod vodstvom mentora.


Izabrani polaznik nije službenik Općine Gračac, ne  zasniva radni odnos i ne prima naknadu, osim novčane pomoći koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje i troška prijevoza prema pravilima ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Po ovom Pozivu ne mora se izvršiti izbor, isti može biti poništen bez navođenja razloga.


Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave poziva putem HZZ-a


 na adresu:


 Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac


(za stručno osposobljavanje- voditelj Pododsjeka komunalnog redarstva).


 


PROČELNICA:


Anka Šulentić, dipl. ing.Objavljeno: 7.5.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR