Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE GRAČAC ZA 2015. GODINU - Općina Gračac

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE GRAČAC ZA 2015. GODINU11.9.2014.


Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH br. 47/90;27/93; 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN RH br. 76/93; 11/94; 38/09), članka 74. i 76. Zakona o športu (NN RH br. 71/06; 150/08; 124/10; 124/11; 86/12 i 94/13), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br.157/13) članka 35. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13), i članka 32. i 33  Zakona o udrugama (NN RH br. 74/14) Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel objavljuje


P O Z I V


za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima


Općine Gračac za 2015. godinu


I.


Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Gračac za 2015. godinu su javne potrebe


u kulturi, športu, socijalnoj skrbi i ostalim društvenim djelatnostima.


Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Gračac su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu


Gračac, a koje Općina programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene


posebnim zakonom.


U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2014.


godinu, Općina Gračac će u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015.


godinu uvrstiti: 1. U PODRUČJU KULTURE


  1. redovne djelatnosti udruga, ustanova u kulturi koje djeluju na području Općine Gračac

 2. projekti od značaja za Općinu Gračac:

 3. a) zaštita povijesne i kulturne baštine,

 4. b) izdavaštvo,

 5. c) nove medijske kulture i kulture mladih,

 6. d) međunarodne kulturne suradnje,

 7. e) religijske kulture,

 8. informatizacija udruga u kulturi (potpora za nabavku opreme, potpora za izradu web stranica)

 9. program kapitalnih ulaganja u kulturi

 10. U PODRUČJU ŠPORTA

 11. redovnu djelatnost udruga u športu

 12. programe udruga u športu, posebice:

 13. djelovanjem športskih udruga, te pomaganjem i promicanjem športskih aktivnosti; sufinanciranjem rada i aktivnosti nadarenih športaša

 14. športske priredbe i akcije koje će pridonijeti razvitku i promicanju športa

 15. program kapitalnih ulaganja – izgradnja, održavanje i korištenje športskih objekata značajnih za Općinu Gračac


III. U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI 1. redovnu djelatnost Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi

 2. programe Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi, posebice:

 3. pomoć osobama s posebnim potrebama

 4. zaštita i skrb o starijim osobama

 5. prijevoz starijih i nemoćnih

 6. pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih

 7. ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

 8. programe kapitalnih ulaganja u socijalnu skrb

 9. OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 10. redovna djelatnost

 11. programi

 12. programi kapitalnih ulaganja


II.


Prijava treba sadržavati: 1. Propisani obrazac prijave Općine Gračac

 2. Financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Općine Gračac, vlastitih prihoda i drugih izvora.

 3. Prilozi:


3.1.           Izvještaj o radu i izvršenju programa rada udruge od 01.01.-30.06.2014. uz procjenu izvršenja Plana do 31.12.2014.g.,


3.2.           Poseban izvještaj o utrošenim sredstvima iz dobivenih sredstava Općine Gračac za 2013.g.


3.3.           Izvještaj o radu udruge i završni račun za 2013.g


3.4.           Zapisnik sa zadnje skupštine Udruge,


3.5.           Broj članova udruge s područja Općine Gračac


3.6.           Rješenje o registraciji udruge


3.7.           Kopija Ugovora o korištenju prostora


Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji trebaju za program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac ili na


službenoj web stranici Općine Gračac http://www.gracac.hr


Programe javnih potreba Općine Gračac donosi Općinsko vijeće Općine Gračac.


III.


Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva predlagači dostavljaju


na adresu:


OPĆINA GRAČAC


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac


Prijedlozi se mogu slati od dana objave Poziva do zaključno 30. rujna 2014. godine.


IV.


Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti


razmatrani ni uvršteni u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gračac


za 2015. godinu.


KLASA: 007-01/14-01/02


UR.BROJ: 2198/31-03-14-1


Gračac, 8. rujna 2014. godine


 


 


 


Obrazac - financijski plan


Prijavnica za Program javnih potreba za 2015. godinu


 Objavljeno: 11.9.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR