Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

Općina Gračac - Dokumenti

Fondovi Europske unije

Obrasci Odluke i objave Ostali dokumenti Prostorni plan Dokumenti iz područja komunalnih djelatnosti Statut i Poslovnik Proračuni i financijska izvješća Javni pozivi, nabave i natječaji Sjednice Općinskog vijeća Pristup informacijama Službeni glasnik Općine Gračac Oglasna ploča Izvješća vijećnika izabranih s liste grupe birača Lokalni izbori Gospodarenje otpadom Savjet mladih Općine Gračac Fondovi Europske unije


Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac
Naziv korisnika: Općina Gračac

Kratki opis projekta:
Na području Općine Gračac ne postoji izgrađeno reciklažno dvorište koje bi funkcionalno i svojim kapacitetom zadovoljavalo potrebe stanovnika s područja Općine Gračac za odvojenim prikupljanjem otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta Gračac bi bili ispunjeni potrebni uvjeti za uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odnosno osigurala bi se infrastruktura za zaprimanje odvojeno prikupljenog korisnog komunalnog, glomaznog i opasnog otpada te drugih posebnih kategorija otpada. Odvojeno prikupljeni otpad stanovništvo Općine Gračac trenutno odvozi u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada postavljenih na javnim površinama te na privremeno reciklažno dvorište Gračac u ulici Nikole Tesle bb, koje je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta (dvorište starog komunalnog poduzeća), čija površina, uvjeti prikupljanja, kapacitet i lokacija ne zadovoljavaju sadašnje potrebe za odvajanjem opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i EE otpada, te drugih posebnih kategorija otpada s područja Općine Gračac, nema mogućnost proširenja površine kojom raspolaže niti ima mogućnost privremenog skladištenja odvojeno prikupljenog korisnog, glomaznog, opasnog i drugih posebnih kategorija otpada.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i brojem stanovnika na svom području, Općina Gračac je u obvezi osigurati funkcioniranje najmanje 1 reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada za stanovnike s područja Općine Gračac bez naknade.

Općina Gračac će provedbom projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac“ izgraditi i opremiti reciklažno dvorište u naselju Gračac za sve stanovnike s područja Općine. Tijekom projekta će se provoditi informativno-obrazovne aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta s ciljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, lokaciji i korištenju reciklažnog dvorišta, a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište što će doprinijeti zaštiti okoliša.

Tijekom provedbe projekta provodit će se informativno-obrazovne aktivnosti u obliku edukativnih radionica i aktivnosti usmjerenih prema lokalnom stanovništvu. Provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Općine Gračac koji će se informirati putem dostave letaka uz račune komunalnih usluga, postavljenih informativnih obavijesti na lokaciji reciklažnog dvorišta, putem plakata postavljenih u javnim ustanovama/mjesnom odboru i informiranjem stanovništva putem službene internetske stranice Općine i društvenih mreža (Facebook) tijekom i nakon završetka provedbe projekta. Na području Općine Gračac će se održati i 4 edukativno-obrazovne aktivnosti putem radionice za djecu predškolske/vrtićke dobi (1), radionica za djecu osnovnoškolske dobi (2) i radionice u Srednjoj školi Gračac (1) sa zadaćom upoznavanja djece i mladih s pojmom reciklažnog dvorišta i tko ga sve može koristiti, usmjeravanja na odgovorno ponašanje prema otpadu kao resursu i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Lokacija projekta je na k.č.br. 3567/1 i 3567/3 k.o. Gračac u naselju Gračac na području Općine Gračac u Zadarskoj županiji.

Reciklažnim dvorištem će nakon završetka projekta i ishođenja uporabne dozvole upravljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada GRAčAC čISTOĆA d.o.o. u 100% vlasništvu Općine Gračac, kojem je Općina Gračac dodijelila obavljanje javne usluge, sukladno čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Financijska sredstva za daljnji rad, funkcioniranje i održavanje osigurat će se iz sredstava trgovačkog društva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog korisnog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i EE otpada, te drugih posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac će doprinijeti i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO RH 2017.-2022.).

Očekivani rezultati projekta:
Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište Gračac u naselju Gračac, provedene informativno-obrazovne aktivnosti kroz podjelu letaka (1.460 kom), postavljeni plakati u javnim ustanovama/mjesnom odboru (23 kom) i održane 4 radionice za djecu sa podijeljenih 290 brošura namijenjenih svakoj dobnoj skupini posebno, 150 radnih listića za osnovnoškolsku djecu i izrađene dvije web obavijesti za internet i Facebook stranicu Općine - 2 puta tijekom provedbe projekta i postavljanje trajne ploče sa oznakom projekta na izgrađeno reciklažno dvorište (1 kom).

Ukupna vrijednost projekta:
3.779.241,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
3.049.972,76 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
25.2.2019. – 28.3.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
1. Svjetlana Valjin, mag. nov., pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac
Kontakt podaci: tel.: 023/773-007, mob.: 091/300-7772, e-mail: gracac@gracac.hr

Link: EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Link: OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA I KONKURENTNOSTikona
3.9.2019.   SAŽETAK PROJEKTA: Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac (PDF)   
divider

Link: www.recikliraj-investiraj.euObavijest o održanim edukativnim radionicama - Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac

U okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac (Ref.br. Ugovora: KK.06.3.2.03.0155) sufinanciranog iz sredstava EU fondova, dana 10. prosinca 2019. provedene su informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprječavanja nastanka i odvojenog prikupljanja otpada te ulozi reciklažnog dvorišta u gospodarenju otpadom koje su obuhvaćale edukativnu radionicu za djecu u dječjem vrtiću Baltazar i radionice za učenike srednje škole Gračac. Radionice za učenike osnovne škole Nikla Tesla Gračac održat će se u siječnju 2020. godine.

Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac

U sklopu provedbe projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac, dana 19.12.2019. godine načelnica Općine Gračac, Nataša Turbić je s predstavnicima tvrtke Lavčević Zadar d.o.o., Zadar, potpisala Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta te s predstavnicima tvrtke Green Line d.o.o., Antunovac, ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Dana 09.09.2019. godine ugovoren je projektantski nadzor s tvrtkom PanGeo Projekt d.o.o. Prethodno, 05. rujna 2019. godine potpisan je Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje nformativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivosti projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac s tvrtkom Maxicon d.o.o., Zagreb.

Potpis i izvršenje navedenih ugovora sastavni je dio provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Općina Gračac je 28. ožujka 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac (referentni broj ugovora KK.06.3.1.03.0155). Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja KK.06.3.1.03.0155, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta: 3.779.241,25 Kn
Prihvatljivi troškovi projekta: 3.588.203,25 Kn
Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 3.049.972,76
(85% prihvatljivih troškova)
Razdoblje provedbe projekta: od 25. veljače 2019. do 28. ožujka 2020. godine.
Ostatak sredstava osiguran iz proračuna Općine Gračac.
Cilj projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac i provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti na području Općine

Lokacija reciklažnog dvorišta, ukupne površine 31.440 m2 nalazi se na k.č. 3567/1 i 3567/3, k.o. Gračac. U reciklažnom dvorištu će se zaprimati otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Dana 10.01.2020. Izvođač, tvrtka Lavčević Zadar d.o.o. uveden je u posao te nema prepreke da radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započnu. Radovi će trajati 6 mjeseci, a obuhvatit će sljedeće grupe radova:

- Radovi na izgradnji prometno-manipulativnih površina
- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje
- Elektroinstalacije
- Izvođenje ograde
- Opremanje reciklažnog dvorišta
- Radovi krajobraznog uređenja
- Izgradnja objekta za zaposlen

Tijekom provedbe projekta, na području Općine će se provoditi informativno-obrazovnih aktivnosti koje obuhvaćaju:
- slanje letaka uz račune za komunalnu naknadu,
- dijeljenje promotivnih materijala prilagođenih djeci (brošure, radni listići, bojanke),
- postavljanje plakata po javnim ustanovama, vrtićima i školama,

Kako je prethodno objavljeno, održane su 2 edukativne radionice, 1 za djecu vrtićke dobi u Dječjem vrtiću „Baltazar“, 1 za djecu srednjoškolske dobi u SŠ Gračac. Preostale 2 edukativne radionice za djecu osnovnoškolske dobi u OŠ Nikole Tesle Gračac održat će se dana 20.01.2020. godine.

Općina Gračac će upravljanje reciklažnim dvorištem osigurati putem koncesionara. Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici http://www.gracac.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i https://strukturnifondovi.hr.
Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Općine Gračac.


ikona
15.11.2019.  Predstavljanje projekta Izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gosp...   
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novostiOBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA
16. sij '20.


Obavijest o pripremama za državnu maturu - ma ...
13. sij '20.


Javni poziv za dodjelu stipendija Općine Gra& ...
13. pro '19.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.