Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

O Gračacu

Tijela općinske uprave - ovlasti i obveze

OPĆINSKA TIJELA

Tijela Općine su:

1. Općinsko vijeće,
2. Općinski načelnik,

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Gračac podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine Gračac.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Općina Gračac obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu.

Na području Općine Gračac Statutom su predviđena dva mjesna odbora: Mjesni odbor Srb i Mjesni odbor Gračac.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Osnovan je Mjesni odbor Srb.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo Općine Gračac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Gračac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.
Upravno tijelo Općine Gračac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojega, na temelju javnog natječaja, imenuje Općinski načelnik. Upravno tijelo Općine Gračac samostalno je u okviru svoga djelokruga i za svoj rad odgovorno je Općinskom načelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

Pročelnica:

Bojana Fumić, mag.iur.
Tel: 023/773-007, fax: 023/773-004
E-mail: op-gracac@zd.t-com.hr
NATRAG
Lokalni izbori

Posljednje novosti


PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE GRA ...
20. tra '17.

NATJEČAJ "POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJ ...
3. ožu '17.

EDUKACIJA ZA PRIPREMU POSLOVNOG PLANA ZA PODMJERU ...
24. vlj '17.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

NOĆ KNJIGE

Knjižnica i čitaonica Gračac organizira manifestaciju "NOĆ KNJIGE", koja će se održati ... detaljnije