Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

O Gračacu

Tijela općinske uprave - ovlasti i obveze

OPĆINSKA TIJELA

Tijela Općine su:

1. Općinsko vijeće,
2. Općinski načelnik,

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Gračac podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine Gračac.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Općina Gračac obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu.

Na području Općine Gračac Statutom je predviđen Mjesni odbor Srb.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Osnovan je Mjesni odbor Srb.


Opći podaci o mjesnoj samoupravi

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo Općine Gračac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Gračac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.
Upravno tijelo Općine Gračac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojega, na temelju javnog natječaja, imenuje Općinski načelnik. Upravno tijelo Općine Gračac samostalno je u okviru svoga djelokruga i za svoj rad odgovorno je Općinskom načelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

Pročelnica:

Bojana Fumić, mag.iur.
Tel: 023/773-007, fax: 023/773-004
E-mail: op-gracac@zd.t-com.hr
NATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

foto

SAJAM "JESEN U GRAČACU"
13. ruj '21.

praz

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUF ...
1. ruj '21.

praz

Obavijest o sufinanciranju prijevoza za učeni ...
1. ruj '21.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
banner banner2 banner3 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13