Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

O Gračacu

Jedinstveni upravni odjel

Telefon: 023/773-007; Fax: 023/773-004;

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo Općine Gračac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Gračac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.
Upravno tijelo Općine Gračac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom.

SLUŽBENICI

Pročelnica: Bojana Fumić, mag. iur.
e-mail: bojana.fumic@gracac.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Bojana Fumić, mag. iur.

Kontakt: neposredno svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 14,00 sati ili upućivanjem zahtjeva na adresu: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, telefon: 023/773-007, fax: 023/773-004,
e-mail: op-gracac@zd.t-com.hr

Viša stručna suradnica za administrativne poslove i uredsko poslovanje: Sandra Kukić, dipl. iur.
e-mail: adtajnik-gracac@zd.t-com.hr

ODSJEK ZA GOSPODARSTVENE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pomoćnica pročelnice: Anka Šulentić, dipl. ing.
e-mail: juo.gracac@zd.t-com.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

e-mail: racunovodstvo@zd.t-com.hr

Voditeljica odsjeka za proračun i financije: Nikolina Benić, mag. oec.

Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove: Nataša Tunjić, dipl. oec.

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Pomoćnica pročelnice: Svjetlana Valjin, dipl. novinar
e-mail: svjetlana.valjin@gracac.hr

Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo - Komunalni redar: Milan Rastović, ing.
e-mail: milan.rastovic@gracac.hr

Voditelj pododsjeka za stambeno komunalne poslove: Ignjac Petrović

e-mail: i.petrovic@gracac.hrNATRAG
Lokalni izbori

Posljednje novostiObavijest korisnicima o nemogućnosti odvoza o ...
22. vlj '18.


JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠT ...
21. vlj '18.


UPOZORENJE GRAĐANIMA OD OPASNOSTI ZBOG SNIJEG ...
8. vlj '18.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
1