Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBJAVA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA ZA OGRANIČENJE KORIŠTENJA VODE - Općina Gračac

OBJAVA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA ZA OGRANIČENJE KORIŠTENJA VODE28.8.2013.


KLASA:  325-01/13-01/03


URBROJ: 2198/31-01-13-1


Gračac, 24. lipnja 2013. godine


 


Na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o vodama (´´Narodne novine´´ br. 153/09, 63/11 i 130/11 i 596/13), te članka. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 09/10) Općinska načelnica Općine Gračac dana 24. lipnja 2013. godine donosi


 


ODLUKU


o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog


sustava na području Općine Gračac


   1.  OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Opskrba pitkom vodom za područje koje se snabdjeva sa vodocrpilišta Štikadapotpuno se isključuje u vremenu od 00:00 sati do 5:00 sati .


Članak 2.


Privremeno se ograničava korištenje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na cijelom području Općine Gračac zbog iznimno teške situacije u opskrbi pitkom vodom, te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava za područje Općine Gračac.


Članak 3.


Ograničenje korištenja vode u smislu ove Odluke odnosi se na slijedeće:


- zalijevanje javnih zelenih površina, nogometnih igrališta,


- navodnjavanje poljoprivrednih površina


- pranje osobnih automobila, teretnih vozila,


- pranje javnih prometnih i drugih površina te privatnih površina (dvorišta, okućnica vrtova i sl.) iz javnog vodoopskrbnog sustava, putem cijevi, prskalica i sličnih uređaja.  1. NADZOR


Članak 4.


Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Odsjek za komunalni sustav i prostorno uređenje Općine Gračac.


U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog članka komunalni redar je ovlašten:  1. nadzirati primjenu ove Odluke,

  2. potrošače koji ne poštuju propisane mjere redukcije, te vodu koriste protivno članku 3. ove odluke, isključiti iz vodoopskrbe na pojedinom mjernom uređaju.


 


 III. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 5.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ´´Glasniku Zadarske županije´´ i na web stranici Općine Gračac www.gracac.hr.


 


 


OPĆINSKA NAČELNICA:


Nataša Turbić, prof.Objavljeno: 28.8.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR