Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRAČAC - VIDLJIVOST - Općina Gračac

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRAČAC - VIDLJIVOST28.8.2019.


Na području Općine Gračac ne postoji izgrađeno reciklažno dvorište koje bi funkcionalno i svojim kapacitetom zadovoljavalo potrebe stanovnika s područja Općine Gračac za odvojenim prikupljanjem otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta Gračac bi bili ispunjeni potrebni uvjeti za uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odnosno osigurala bi se infrastruktura za zaprimanje odvojeno prikupljenog korisnog komunalnog, glomaznog i opasnog otpada te drugih posebnih kategorija otpada.  Odvojeno prikupljeni otpad stanovništvo Općine Gračac trenutno odvozi u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada postavljenih na javnim površinama te na privremeno reciklažno dvorište Gračac u ulici Nikole Tesle bb, koje je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta (dvorište starog komunalnog poduzeća), čija površina, uvjeti prikupljanja, kapacitet i lokacija ne zadovoljavaju sadašnje potrebe za odvajanjem opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i EE otpada, te drugih posebnih kategorija otpada s područja Općine Gračac, nema mogućnost proširenja površine kojom raspolaže niti ima mogućnost privremenog skladištenja odvojeno prikupljenog korisnog, glomaznog, opasnog i drugih posebnih kategorija otpada.


U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i brojem stanovnika na svom području, Općina Gračac je u obvezi osigurati funkcioniranje najmanje 1 reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada za stanovnike s područja Općine Gračac bez naknade.


Općina Gračac će provedbom projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac“ izgraditi i opremiti reciklažno dvorište u naselju Gračac za sve stanovnike s područja Općine. Tijekom projekta će se provoditi informativno-obrazovne aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta s ciljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, lokaciji i korištenju reciklažnog dvorišta, a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište što će doprinijeti zaštiti okoliša.


Tijekom provedbe projekta provodit će se informativno-obrazovne aktivnosti u obliku edukativnih radionica i aktivnosti usmjerenih prema lokalnom stanovništvu. Provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Općine Gračac koji će se informirati putem dostave letaka uz račune komunalnih usluga, postavljenih informativnih obavijesti na lokaciji reciklažnog dvorišta, putem plakata postavljenih u javnim ustanovama/mjesnom odboru i informiranjem stanovništva putem službene internetske stranice Općine i društvenih mreža (Facebook) tijekom i nakon završetka provedbe projekta. Na području Općine Gračac će se održati i 4 edukativno-obrazovne aktivnosti putem radionice za djecu predškolske/vrtićke dobi (1), radionica za djecu osnovnoškolske dobi (2) i radionice u Srednjoj školi Gračac (1) sa zadaćom upoznavanja djece i mladih s pojmom reciklažnog dvorišta i tko ga sve može koristiti, usmjeravanja na odgovorno ponašanje prema otpadu kao resursu i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.


Lokacija projekta je na k.č.br. 3567/1 i 3567/3 k.o. Gračac u naselju Gračac na području Općine Gračac u Zadarskoj županiji.


Reciklažnim dvorištem će nakon završetka projekta i ishođenja uporabne dozvole upravljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. u 100% vlasništvu Općine Gračac, kojem je Općina Gračac dodijelila obavljanje javne usluge,  sukladno čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).


Financijska sredstva za daljnji rad, funkcioniranje i održavanje osigurat će se iz sredstava trgovačkog društva.


 


Poveznice na linkove:


 


EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI


OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA I KONKURENTNOST


 Objavljeno: 28.8.2019.


  • ikona
    divider
    GRAČAC Hrvatska

    Posljednje novosti

    banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR